Pedagogika Dona Boska

Svatý Jan Bosko, zakladatel kongregace Salesiáni Dona Boska, žil v době průmyslové revoluce. Tuto dobu můžeme charakterizovat jako dobu velké sociální proměny. V období 19.a 20. století stroje postupně převzaly lidskou práci. Lidé ztratili možnost vykonávat své předchozí řemeslo a postupně možnost se uživit. To způsobilo nemalé následky v rodinácha veřejného života. Vznikly velmi závažné sociální problémy – krádeže, vraždy, rozvody,… Je jasné, že se to nevyhnulo ani mládeži, která byla čím dál tím více nucena pracovat za nízkou mzdu, ve špatných a nelidských podmínkách. Svatý Jan Bosko byl vyděšený z návštěvy vězení, kde viděl mnoho mladých, zdrcených nesnázemi, které provázely jejich život. Pochopil, že tito chlapci nikdy nepocítili opravdovou lásku. Kvůli tomu byli tak hrubí a zlí vůči druhým. Také pochopil, že mladý člověk je křehký a lehce sklouzne ke zlu, které ničí jeho osobnost. Mladí musí žit v dobrém prostředí, aby se mohli správně vyvinouta vybrat si dobro místo zla. Díky své zkušenosti s mládeží ve vězení a na ulici, založil oratoř, místo, kde se scházeli mládí lidé a kde je pro ně připraveno vhodné prostředí, které je motivovalo stát se dobrými a zbožnými. Svou metodu práce s mládeží označil jako Preventivní systém, který vyjadřuje aktivní přítomnost (asistenci). Věděl, že bude mít úspěch ve vzdělávání, pokud bude provázet mladé na jejich životní pouti. Neboť doprovázením nenutí mladé, ani je nezbavuje jejich svobody nebo plete jejich mysl různými ideologiemi. Doprovázení nechává mladé plně svobodnými a ujišťuje je v tom, že existuje někdo, kdo je má nezištně rád, zajímá se o ně, stará se o ně a přeje jim dobro.

Každý člověk má různé potřeby. Sv. Don Bosko považoval za nejzákladnější tyto tři:

  • Potřebu lásky (aby člověk milovala byl milován);
  • Potřebu vzdělání (aby objevil nové věci a vzdělal se v nich, mohl sloužit druhým a stal se specialistou ve svém oboru);
  • Potřeba člověka poznat smysl svého života. Podle Dona Boska to vede v konečném důsledku k vybudování vztahu s Bohem, pouze skrze něhož je možné pochopit smysl všeho a najít opravdové vzdělání a lásku. Opravdovou jistotu v tom, že náš život nekončí zde na zemi, ale bude pokračovat v budoucnu, kde budeme žít společně s Bohem.